oude foto's kerk
Inzegening kruis

Inzegening kruis

Kruis inzegening

Kruis inzegening

Kerkhof

Kerkhof

Het koor op reis

Het koor op reis

Koor zingend achter het oude orgel

Koor zingend achter het oude orgel

Kerk verbouwing in 1978

Kerk verbouwing in 1978

Misdienaars

Misdienaars

Kruis op het kerkhof

Kruis op het kerkhof

Versiering kerk in 1985

Versiering kerk in 1985

Koor tijdens Jubileum Mis in 1985

Koor tijdens Jubileum Mis in 1985

Elvi band trad op bij jubileum in 1985

Elvi band trad op bij jubileum in 1985

Elvi band

Elvi band

Koor in 1985

Koor in 1985

De heren Voermans en Stoop

De heren Voermans en Stoop

Kerktoren

Kerktoren

kerktoren terug op op zijn plaats

kerktoren terug op op zijn plaats

koor in 2003

koor in 2003

Kerstversiering 2002

Kerstversiering 2002