Geschiedenis van de parochie, deel 2

1879 - 1892 Pastoor Van Genk
Na het overlijden van pastoor Floren werd A.P.C. van Genk aangesteld als pastoor. Net als zijn voorganger had ook de nieuwe pastoor veel aandacht voor het geestelijk welzijn van de parochianen. In 1883 liet hij een 9-daagse parochiemissie houden. Twee paters redemptoristen uit Roosendaal verzorgden de missie. Ze bezochten daarbij alle huisgezinnen en gaven geestelijke oefeningen in de kerk. Een parochiemissie is een tijd van genade waarin de parochianen hun leven opnieuw kunnen ordenen op God. Velen maakten van deze mogelijkheid gebruik in 1883, want slechts één persoon liet het afweten.

In hetzelfde jaar, 1883, stelde pastoor Van Genk voor om een nieuwe kerk te bouwen. De kerk die er toen stond werd te klein en er waren een paar stevige onderhoudswerken op komst die grote onkosten met zich mee zouden brengen. Het kerkbestuur kon dus óf investeren in een verouderde te kleine kerk óf een hele nieuwe bouwen. Gekozen werd voor het laatste. Architect P. van Genk uit Leur werd dezelfde vergadering nog aangewezen als architect voor de te bouwen nieuwe kerk. P. van Genk was een broer van pastoor Van Genk.
De aannemer Gijsbertus de Mooy bouwde de kerk voor 14.476 gulden. Zaterdag 9 augustus metselde pastoor Van Genk de eerste steen in. Nog geen jaar later, op 10 maart 1885 was de nieuwe kerk al klaar en werd hij ingezegend door de deken van Steenbergen. Veel van het interieur werd geschonken door vermogende parochianen. In de winter van 1887 - 1888 beschilderden schilders uit Antwerpen het priesterkoor.
De kerk zoals gebouwd in de 19e eeuw bestaat nog steeds. Helaas heeft het interieur ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo is het hoogaltaar afgebroken en de altaren van O.L. Vrouw en dat van Benedictus zijn gewoon verwijderd, waarschijnlijk ook gesloopt. De schilderingen van de Antwerpse schilders zijn onder de witkalk verdwenen. Dit gebeurde allemaal in de jaren 60 van de vorige eeuw. We zullen later ingaan op de oorzaken van deze rigoureuze daden, die jammer genoeg niet meer terug te draaien zijn. In onze tijd is er gelukkig nog maar weinig begrip voor de vernietiging van schenkingen van oprecht gelovige mensen aan een geloofsgemeenschap. We zullen onze uiterste best doen om foto's te bemachtigen van het originele interieur van de kerk.

Pastoor van Genk verliet in 1892 De Heen. Hij werd in datzelfde jaar namelijk benoemd tot pastoor van Kruisland.

1892 - 1900 Pastoor Kriellaars
De opvolger van pastoor Van Genk werd pastoor Kriellaars. Naar het schijnt is de schrijver A.M. de Jong een tijdje misdienaar geweest bij pastoor Kriellaars. A.M. de Jong werd geboren in Nieuw-Vossemeer, maar als kind heeft hij ook bijna twee jaar in De Heen gewoond. De Jong is met name bekend geworden door de reeks 'Merijntje Gijzen's Jeugd'. Deze reeks is in de jaren 70 van de vorige eeuw verfilmd. Veel werd op locatie gefilmd in De Heen, namelijk bij het Benedensas.

In 1897 bestond de parochie 50 jaar. Om dit te vieren hield de parochie een collecte voor een nieuwe kruisweg. De parochianen brachten 1100 Gulden bijeen, zodat aan de firma Scheen uit Roermond de opdracht gegeven kon worden om de 14 staties van de kruisweg te schilderen. Daarnaast hield men vanwege het 50-jarig bestaan vier dagen geestelijke oefeningen onder leiding van twee kapucijnen. Deze retraite sloot men af met een plechtige zegening en ophanging van de nieuwe kruiswegstaties.
Pastoor Kriellaars kreeg in 1900 een nieuwe benoeming in Hoevenen en daarom werd hij opgevolgd door pastoor De Greef.

kerkhof
Kerkhof begin 20e eeuw


1900 - 1903 Pastoor De Greef
In de drie jaar dat P.M. de Greef pastoor was van De Heen hebben zich weinig vermeldenswaardige zaken voorgedaan. In het najaar van 1903 werd pastoor De Greef benoemd tot pastoor van Standdaarbuiten.

1903 - 1910 Pastoor Den Ronden
In september 1903 werd A. den Ronden aangesteld als pastoor van De Heen. Een van de eerste dingen die hij deed was de oprichting van een bewaarschool voor de kleuters. De bewaarschool werd gevestigd in de ruimte waar men Catechismusonderricht gaf. Burgers en boeren moesten 10 cent betalen per kind en werklieden 5 cent. Arme kinderen mochten de bewaarschool gratis bezoeken.
Pastoor Den Ronden werd in 1910 overgeplaatst naar Nispen.

1910 - 1916 Pastoor Van Beckhoven
Een belangrijke gebeurtenis voor het dorp tijdens de periode van pastoor Van Beckhoven was de oprichting van een telegraafkantoor. De pastoor had hiervoor een vurig pleidooi gehouden. Hij vond namelijk dat het dorp nogal van de 'gemeenschap' was afgesloten. Het dorp bezat geen arts of dierenarts en het duurde dus een eeuwigheid voordat er hulp kon komen in het geval van een calamiteit. Openbaar vervoer was er bovendien ook niet. De oprichting van een telegraaf- en telefoonkantoor zou het contact van De Heen met de buitenwereld dus aanzienlijk gemakkelijker maken.
Het kantoortje kwam in 1911 in de tuin van hoofdonderwijzer Plasmans, die daar overigens absoluut niet blij mee was. Het kantoor was een succes. In 1918 werden 1260 telegrammen verstuurd, een jaar later werd dit aantal drie-à viermaal zo groot vergeleken met de beginjaren.
In 1910 werd de 'Suisse' aangesteld. Een suisse zorgde voor de orde binnen de kerk en had de taak om mensen bij oneerbiedig gedrag naar buiten te sturen. De heer J. van Hooydonk beter, bekend als 'd'n duvel', vervulde deze taak 40 jaar. Hieronder een foto van hem en zijn vrouw. Zijn vrouw heeft hij naar het schijnt ook een keer naar buiten gestuurd.
Pastoor Van Beckhoven verhuisde vanwege ziekte in de winter van 1916 naar Bergen op Zoom.

suisse
Echtpaar Van Hooydonk